Öğretmenlik Uygulaması Uygulama Esasları

DUYURU


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I DERSİNİN İÇERİĞİ VE İŞLENİŞİ

Sayın Hocalarım, Öğretmenlik Uygulaması-I dersinin nasıl işleneceği hususunda daha önce sizlere bir duyuru yapmıştık. Bu duyuru da Pedagojik Formasyon Eğitiminin güncellenen usul ve esaslarında Öğretmenlik Uygulaması-1 dersinin içeriği paylaşılmış ve bu içeriğe uygun olarak dersin işlenmesi gerektiği açıklanmıştı. Bu içerikte ise ders anlatımı bulunmamakta sadece öğrencilerin gözlem yapmasından bahsedilmekteydi.

Daha sonra bir uygulama öğretmenimiz ile yapmış olduğumuz görüşme de öğretmenimiz MEBSİS de pedagojik formasyon öğrencileri için ders anlatım sürecinin değerlendirilmesinin istendiğini tarafımıza iletmiştir. Bu durumda YÖK’ün Öğretmenlik Uygulaması-I dersinin içeriği ile MEBSİS’de değerlendirme modülü arasında bir çelişki olduğunu fark ettik. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir yetkili ile durumu değerlendirdik. Bizlere Pedagojik Formasyon Eğitimi Usul ve Esasları’ndaki Öğretmenlik Uygulaması-I dersinin içeriğinin sehven yanlış yazıldığını ve dikkate alınmaması gerektiğini bunun yerine Bakanlığın Öğretmenlik Uygulama Yönergesinde aşağıda açıklanan hususlara göre hareket etmemizin doğru olacağı söylenmiştir. 

Sayın Hocalarım bu yeni duruma göre pedagojik formasyon öğrencileri ilk altı hafta sadece okulda gözlem yapacaktır. Ders anlatımı yoktur. Bu gözlemler için herhangi bir form doldurulmasına da gerek yoktur. Öğrencilerimiz son altı hafta da ise aşağıda yazıldığı şekilde ders anlatacaktır. İkinci dönem de ise bu ders anlatımı sekiz hafta olarak düzenlenmiştir. 

Ayrıca yönerge de uygulama öğretim elemanı “Her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin fiilen anlattığı dersi en az 2 (iki) kez izler.” İfadesi yer almaktadır.

Aşağıda yönergede yapılan açıklamalara göre Öğretmenlik Uygulaması-I dersinin işlenilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Pedagojik Formasyon Birimi

 

 

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA YAPACAKLARI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamanın Gerçekleştirilmesi Öğretmenlik uygulamasının dönemi ve süresi

MADDE 7- (1) Öğretmenlik uygulaması, bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır. Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 6 (altı) ders saati uygulanacak şekilde düzenlenir. Öğretmenlik uygulaması her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

(2) Uygulama öğrencisi her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders anlatır.

(3) Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden uygulama öğrencisi, birinci dönemde 6’ ncı haftadan itibaren fiilen ders anlatmaya başlar. İlgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi ) ders saatinden az olmamak üzere fiilen anlatılacak ders saati kalan 6 (altı ) haftanın tamamına yayılır. İkinci dönemde bu maddenin ikinci fıkrası dikkate alınır.

(4) Uygulama öğretmeni, uygulama öğrencisinin fiilen anlatmış olduğu dersleri, biri ilk anlattığı diğeri son anlattığı derslere ilişkin olmak üzere en az 2 (iki) kez değerlendirir ve bu değerlendirmesini MEBBİS’te yer alan Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Modülüne işler.

(5) Okullarda RPD Uygulamaları, uygulamanın niteliği göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen dönem ve sürelere uygun olarak uygulama öğretmeninin belirlediği çalışmalara fiilen katılımla yürütülür.

               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022