KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan alanlarda üniversitemizde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerle, diğer üniversitelerin öğrenci ve mezunlarına (açık ve uzaktan öğretime devam edenler ve mezunlar dahil) verilecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına (PFESP) ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

 Kapsam

 

 Madde 2- Bu yönerge, PFESP derslerini, bu derslerin yarıyıllarını, uygulamaya ilişkin karar mekanizmalarını ve uygulama süreçlerini, PFESP Belgesi’nin düzenlenmesi, verilmesi ve mali hükümlere ilişkin esasları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu yönerge;

a) 25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ile belirlenen "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar"a ve

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (Eğitim Öğetim Dairesi Başkanlığı) 25.11.2015 tarih ve 75850160-104.01.07.01/64976 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu yönergede geçen;

 

1) Rektör: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü’nü,

2) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nu,

3) Alan Fakültesi/Yüksekokulu: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683  sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,

4) Fakülte: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’ni,

5) Dekanlık: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığını,

6) Dekan: Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanını,

7) Dersler: PFESP derslerini,

8) Eğitim-öğretim: PFESP derslerinin eğitim-öğretimini,

9) Alan Eğitimcisi: Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, biyoloji eğitimi, tarih eğitimi, türkçe eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,

10) MEB: Milli Eğitim Bakanlığı’nı

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Madde 5: Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

 

1) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarını da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim elemanlarını görevlendirmek.

2) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personel ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

3) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

4) Her akademik yıl için PFESP kontenjanlarının belirlenmesi ve bu kontenjanların ilgili lisans bölüm/programlarına dağılımı hususunda çalışma yaparak Senato’ya görüş sunmak.

 

Pedagojik Formasyon Birimi

 

Madde 6: Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, dekan tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ile, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali işlerinin, eğitim bilimleri bölüm başkanı ise akademik işlerinin koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için Pedagojik Formasyon Birimince yeterli sayıda personel görevlendirilir.

 

Birimin görevleri şunlardır:

1) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek,

2) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek,

3) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

4) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,

5) Öğretmenlik Uygulaması dersi için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulların ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak,

6) Okullara ve öğrenci gruplarına göre danışman öğretim elemanlarını ve rehber öğretmenleri belirlemek,

7) Uygulamalar için Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak,

8) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Eğitim, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi

 

Madde 7:

1) PFESP başvuru ve kayıt işlemleri Pedagojik Formasyon Birimi Sekreterliğince yürütülür. İlan edilen kontenjanlara yapılan başvurular sonucunda öğrencilerin genel not ortalamaları dikkate alınarak sıralama yapılır ve kayıt hakkı kazananlar kontenjanlara göre belirlenerek ilan edilir. Sıralamada 4’lük not sistemi esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan öğrencilerin notlarının 4’lük sistemdeki karşılığının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu esas alınır. Genel not ortalamasında eşitlik olması durumunda üniversite giriş notu yüksek olanlara öncelik verilir.

2) Kontenjanların en az % 25’i diğer üniversitelerin öğrenci ve mezunları için ayrılır (açık ve uzaktan öğretime devam edenler ve mezunlar dahil).

3) Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

4) PFESP’nın dersleri öncelikle Eğitim Fakültesi’ndeki eğitim bilimci ve alan eğitimcisi olan öğretim elemanları tarafından yürütülür. İhtiyaç halinde diğer öğretim elemanlarından yararlanılır.

5) PFESP’ında yer alan dersler EK 1 ve EK 2’de verilmiştir. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubede öğrenim görebilirler. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde ise şubeler alanlara göre oluşturulur. İhtiyaç duyulduğunda, yakın alanlar birleştirilerek şube oluşturulabilir.

6) Dersler gündüz, gece ya da hafta sonlarında, güz, bahar, kış ve yaz dönemlerinde yapılabilir. PFESP’nın süresi iki yarıyıldır. Programda EK 1 ve EK 2’de yer almayan herhangi bir ders açılamaz. Yoğunlaştırılmış bir programda ise bir dönemin süresi yedi haftadan az olamaz.

7) Pedagojik formasyon programına devam eden öğrenciler, yaz döneminde başka üniversitelerden aldıkları derslerle, uzaktan ve açık öğretim yoluyla aldıkları derslerden muaf olmak için, Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi’ne transkriptlerini ibraz ederek, her dönemin ilk haftası içinde başvurabilirler. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

8) Lisans eğitimleri süresince pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanlar, lisans mezuniyeti sonrası bu programlara devam edebilirler.

9) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam edebilirler.

10) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler ile, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

11) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış olan öğrencilere, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

12) Programda yer alan dersler ile derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.

13) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

14) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir.

15) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır. Sertifika almaya hak kazananların listesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından hazırlanarak Dekanlığa gönderilir. Söz konusu liste Dekanlık tarafından sertifika belgelerin hazırlanması için Üniversite Matbaasına gönderilir. Hazırlanan belgeler Dekan tarafından imzalanır.

16) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı

 

Öğrenim Ücreti

 

Madde 8:

 

1) PFESP, isteğe bağlı ve ücretlidir. Programa kaydolanlardan alınacak ücret, 2547 Sayılı Kanun’un 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7. maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A)’da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına kadar olabilir. Öğrenim ücreti miktarı bu hususlar dikkate alınarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2) Öğrenim ücreti, iki taksit halinde her dönem ders kayıtlarının yapıldığı ilk hafta içinde ödenir.  

3) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanarak, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı kadar alınabilir.

4)      Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle, bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırarak programa devam edebilirler.

5)      Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla programdaki bazı derslerin uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluyla başka bir kurumdan ya da birimden alınmasına karar verilen öğrencilerle ilgili olarak, dersi/dersleri veren yükseköğretim kurumuna ya da birimine, öğrenci başına belirlenecek hizmet bedeli, programı yürüten Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin Pedagojik Formasyonla ilgili Döner Sermaye Hesabından aktarılır.

  

Katkı Paylarının Dağıtımı

 

Madde 9: Programın yürütülmesine katkıda bulunanların katkı payları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yetkilendirme

 

Madde 10: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, 2547 Sayılı YÖK Kanunu, YÖK Genel Kurulu Kararları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir.

 

Yürürlük

 Madde 11- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

EKLER:

EK 1: PFESP Zorunlu Dersleri 

EK 2: PFESP Seçmeli Dersleri 

 


 

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri

 

 

 Teorik Dersler (1. Dönem)

 Teori

 Uygulama

 Kredi

1

 Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

2

 Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

4

 Eğitim Psikolojisi

2

0

2

5

 Sınıf Yönetimi

2

0

2

6

 Seçmeli Ders I

2

0

2

7

 Seçmeli Ders II

2

0

2

 

 Dönem Toplamı

14

0

14

 

 

 

 

 

 

 Uygulamalı Dersler (2. Dönem)

 Teori

 Uygulama

 Kredi

1

 Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

2

 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

3

 Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

 

 Dönem Toplamı

6

10

11

 

 Genel Toplam

20

14

25

 

 

 

 

 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 Teori

 Uygulama

 Kredi

1

 Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2

0

2

2

 Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

3

 Eğitim Tarihi

2

0

2

4

 Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

5

 Gelişim Psikolojisi

2

0

2

6

 Öğretmenlik Meslek Etiği

2

0

2

7

 Yaşam Boyu Öğrenme

2

0

2

8

 Bireyselleştirilmiş Öğretim

2

0

2

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders II Grubu

 Teori

 Uygulama

 Kredi

1

 Rehberlik

2

0

2

2

 Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2

0

2

3

 Eğitim Felsefesi

2

0

2

4

 Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

5

 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

6

 Karakter ve Değerler Eğitimi

2

0

2

7

 Özel Eğitim

2

0

2

8

 Bilgisayar Destekli Öğretim

2

0

2

Son Güncelleme: 2017-09-28 15:17:27
               

                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018